Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș anunță modificări alege Legii privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Principalele modificări vizează următoarele aspecte:
1. Extinderea domeniilor de activitate în care se poate desfăşura activitate cu zilieri, prin completarea art.13 din Legea nr.52/2011, astfel:
-activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
– publicitate – grupa 731;
– activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
– creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
– activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
– activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
– restaurante – clasa 5610;
– baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
– activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.

Aceste domenii de activitate se adaugă celor trei domenii stabilite prin O.U.G nr. 114/2018, respectiv: agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01; silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02; pescuit şi acvacultură – diviziunea 03.

2. Extinderea perioadei de 180 de zile cumulate pe perioada unui an calendaristic pentru care un zilier poate desfăşura activităţi pentru acelaşi beneficiar şi la domeniul agriculturii, pe lângă domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol.

3. Începând cu luna mai 2019, la veniturile realizate de zilieri, se plăteşte contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat (CAS), conform prevederilor Codului fiscal, zilierul având calitate de asigurat în sistemul public de pensii.

Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului.

Zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională, beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.

4. Începând cu data de 20 decembrie 2019 se introduce registrul electronic de evidenţă a zilierilor ca singură modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor. În termen de 60 de zile de la înfiinţarea registrului electronic al zilierilor, prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale se va stabili metodologia de întocmire şi de transmitere a registrului de evidenţă a zilierilor precum şi înregistrările care se vor face in acesta. Până la intrarea în vigoare a registrului electronic, evidenţa activităţii prestate de zilieri se conduce pe baza registrului special care se eliberează, contra cost, de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș, la cererea beneficiarilor.

Comments

comments