De egalitatea între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, atât din sectorul public, cât şi din cel privat

0
302

Legea privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi a suferit unele schimbări şi modificări.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş informează că prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul relaţiilor de muncă presupune conform art. 7 alin.1 din Legea nr.202/2002, accesul nediscriminatoriu la:
– alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
– angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;
– venituri egale pentru muncă de valoare egală;
– informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia;
– promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
– condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere;
– beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială;
– organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;
– prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

De egalitatea între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii, fie ei salariaţi, funcţionari publici sau personal contractual din sectorul public sau privat, precum şi categoriile de persoane al căror statut este reglementat prin legi speciale.

În ceea ce priveşte maternitatea, angajatorilor le este interzis să discrimineze o angajată ca urmare a stării sale de graviditate sau maternitate. Mai mult, orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat privind accesul sau limitarea dreptului la concediul pentru creşterea copiilor sau concediul paternal este considerat discriminare.
Legat tot de maternitate, regăsim interdicţia de concediere a salariatei gravide sau aflate în concediu de maternitate, a salariatei/salariatului aflat în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi, dar şi a salariatului care se află în concediu paternal.

În plus, Legea nr.229/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 precizează că la revenirea la locul de muncă, salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională, durata acestui program trebuie prevăzută în regulamentul intern şi nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare.

Încălcarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 100.000 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here