Cuvânt pastoral la Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. ​€Calinic Argeșeanul

Cuvânt pastoral la Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos

Iubiți frați și surori în domnul Iisus Hristos,

Cu inima și sufletul, pline de bucurie în Duhul Sfânt, și azi, ca în toate zilele vieții noastre este bine să aducem mulțumiri Preamilostivului Dumnezeu, pentru marea Sa bunătate de a ne dărui zile senine, sănătoase și cu voie bună!

Noi oamenii și întreaga zidire, suntem întrupați din gândirea lui Dumnezeu: Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul! Cei de astăzi, urmașii celor dintâi strămoși, să nu uităm această lucrare dumnezeiască, în cuvânt biblic: Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!

Ce mare bucurie ne cuprinde inima, ascultând și aceste cuvinte, care stau ca temelie de neclintit realităților pe care le vedem în ochii noștri.

Câtă măreție ne-a oferit, continuu, Domnul Dumnezeu, de a putea avea, dintru început această dăruire, cu încredințarea că, vom înțelege bine opera de creație, dornici de a prețui, de a ne bucura și de a avea voie bună să admirăm și să ne folosim de minunea lui Dumnezeu!

Câtă uimire cuprinde mintea noastră, văzând cu proprii ochi bogăția și numărul nesfârșit al speciilor din regnul vegetal, mineral, animal și uman! Rămânem copleșiți de diversitatea în creație! Culorile florilor și parfumul lor paradisiac! Viețuitoarele din aer, de pe pământ, de sub pământ și din apele mărilor și ale oceanelor! Zidirea supremă, Omul, este asemenea lui Dumnezeu prin rațiune, voință și sentiment, fiind croit și modelat cu propria mână dumnezeiască: Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră…ヲÎnțelegem că întreaga Sfântă Treime a lucrat la întruparea capodoperei, despre care Sofocle spunea în opera sa Antigona: În lume îs multe mari minuni, minuni mai mari ca omul nu-s!

Iar pentru a ne vindeca de boala diferențierii lor, nu trebuie să uităm că Dumnezeu: A făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste toată faţa pământului, aşezând vremile cele de mai înainte rânduite şi hotarele locuirii lor. Ca ei să caute pe Dumnezeu, doar L-ar pipăi şi L-ar găsi, deşi nu e departe de fiecare dintre noi. Căci în El trăim şi ne mişcăm şi suntem, precum au zis şi unii dintre poeţii voştri: căci ai Lui neam şi suntem.

Dreptmăritori creștini,

Știind toate acestea, ca primă piatră așezată de Domnul Dumnezeu, la temelia existenței noastre, putem asculta și împlini sfatul Sfântului Apostol Pavel, care ne îndeamnă pe toți și în toate timpurile: Dar acum vă îndemn să aveţi voie bună, căci niciun suflet dintre voi nu va pieri, ci numai corabia.

Cel mai important moment din viața noastră, după naștere, creștere și împlinirea vârstei, este căsătoria binecuvântată de Dumnezeu, între bărbat și femeie, așa cum s-a orânduit dintru început, precum și aducerea pe lume a pruncilor, tot din porunca dumnezeiască, așa cum citim în Sfintele Scripturi: Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!

Pentru atâta cinste și măreție de care s-au bucurat cei dintâi oameni creați de Domnul Dumnezeu, Adam și cu soția sa Eva, au început să uite de Dumnezeu și poruncile Sale, căzând în ispitire și greșeală, săvârșind astfel, neascultarea de poruncile Creatorului. Faptul acesta a adus la ruperea comuniunii dintre om și Dumnezeu, înstrăinarea și îndepărtarea de iubirea arătată de Părintele Luminilor.

Trecând vremurile și înstrăinarea fiind și mai mare, a venit “徘linirea vremii”・hotărâtă de Domnul Dumnezeu: Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege. Ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Prin acest fapt, neascultarea primilor oameni a fost iertată și comuniunea cu Domnul Dumnezeu pe deplin restabilită.

Iubiți frați și surori,

Când Hristos Domnul a venit în chip de om, asemenea nouă, afară de păcat, ca să ne aducă bucuria cea mare, S-a născut în Peștera din Betleemul Iudeii și mulțime de oaste cerească s-a văzut atunci, lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire! sau bunăînvoire.

De aceea, putem spune din nou: Dar acum vă îndemn să aveţi voie bună…. Restabilirea comuniunii de iubire cu Domnul Dumnezeu s-a săvârșit: Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii. Lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos s-a răsfrânt asupra întregii omeniri: Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu.

Toate acestea erau puse în inima Maicii Domnului, ca într-un potir de aur, acum înțelegând bunătatea lui Dumnezeu și întâmpinarea îngerului: Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. A înțeles și pe Elisabeta, care a primit pe Maica Domnului în casa ei: Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?

Câtă bucurie cuprinde inima noastră, când îngerul Domnului ne zice și azi: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.

Dacă strămoașa noastră Eva din Vechiul Testament s-a îndepărtat de ascultarea poruncilor lui Dumnezeu, strămoașa noastră Maria, Maica Domnului, numită așa chiar de Scripturile Sfinte: Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?, a adus comuniunea omenirii în binecuvântata comuniune cu Dumnezeul Iubirii.

În viața noastră, cea de toate zilele, să nu uităm niciodată a mulțumi Domnului Dumnezeu că nu ne-a lăsat singuri ca să ne prăpădim în singurătate și disperare. Însuși, Domnul Iisus Hristos S-a întrupat la vedere, ca nădejdea noastră să se întărească și să avem curajul și puterea de a înfrunta răutățile și urâtul din trăirile noastre.

Mai mult, chiar știind toate acestea, mereu, dar mai ales atunci când speranțele noastre se împuținează, să ne îndreptăm gândul și inima către Părintele Luminilor, și să-L rugăm cu nădejde nerisipită, având întărirea biblică: Oricine va chema numele Domnului se va mântui.

Sfinții Părinți ne-au învățat cea mai scurtă rugăciune din lume, la îndemâna tuturor, fără a purta cu noi un maldăr de cărți. Rugăciunea, fiind cea mai scurtă din lume, se poate rosti de toate vârstele, pentru că este cea mai ușor de reținut. Cine n-a auzit de îndemnul la rugăciune al creștinilor și părinților îmbunătățiți: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasă! Aceasta este chemarea lui Dumnezeu, ca să ne ajute cu Mila Sa dumnezeiască să ajungem la starea noastră supremă de fericire: mântuirea!

Fiecare ființă omenească dorește să aibă garanția miluirii și a mântuirii din toate slăbiciunile și păcătuirile de tot felul!

Ce stare de fericire mai mare putem încerca noi atunci când scăpăm de teama de a fi pedepsiți pentru alunecările fiecăruia dintre noi!

Eliberarea din mustrarea de conștiință, nădejdea că spovedania către Dumnezeu și către duhovnicul lăsat pe pământ, prin grija de a ni se restabili pacea cu Dumnezeu și cu aproapele nostru, dar și împăcarea cu noi înșine, sunt cărările sigure care duc pe calea mântuirii!

Dorim să scăpăm de întristare!

Dorim să avem bucuria că Dumnezeu ne-a iertat de tot trecutul nostru, nesigur și întunecat! Că pacea în toată ființa noastră a devenit o stare binecuvântată și permanentă.

Pentru a ne ține în această stare este necesar ca rugăciunea noastră să se înmulțească zicând și stăruind: Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule, și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele! Așa putem să ne bucurăm, iar bucuria noastră va rămâne ca o împărtășire de pace cerească.

Atunci când, uneori, ni se pare că rămânem singuri pe lumea aceasta și singurătatea începe să bântuie viața noastră, nu trebuie să rămânem descurajați și mai rău, deznădăjduiți, ci să ne aducem aminte de Dumnezeul Iubirii și să-I strigăm cu mult curaj: Dumnezeule Doamne, ajută-mi! Maica Domnului, nu mă lăsa! Sfinților din cer și de pe pământ săriți în ajutorul meu! Puterilor cerești, sunt aici, nu mă părăsiți pe mine păcătosul!

Iar Dumnezeul Puterilor, Maica Domnului, cetele cerești și toți sfinții, când mai aud, din adâncul inimii noastre, sincera rugăciune arzătoare: Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule, și duh drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele, starea de bucurie se așterne ca roua dimineții peste sufletul și inima noastră, zbuciumate de răutățile noastre și ale lumii care vin peste noi, din toate părțile.

Pentru fiecare dintre noi, grija de a ne face o viață binecuvântată trebuie să ne preocupe cel mai mult în existența pe care ne-a dat-o Bunul Dumnezeu, aici pe pământ, aceasta fiind menirea noastră principală.

De aceea ne bucurăm să auzim: Dar acum vă îndemn să aveţi voie bună….

Câtă bucurie ne cuprinde inima atunci când citim în Bătrânele Scripturi: Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă. Aceasta fiind o taină ascunsă, până la ”Ilinirea vremii” hotărâtă în Atotștiința lui Dumnezeu, dar ascunsă și îngerilor, Religia mântuirii noastre s-a descoperit prin Întruparea Fiului, După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci. În zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor a toate şi prin Care a făcut şi veacurile; grăise odinioară, în multe rânduri și multe chipuri, părinților noștri, prin prooroci!; Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.

Dreptslăvitori creștini, iubitori ai Nașterii lui Iisus,

Iată ce sărbătorim, cu ajutorul Domnului, de Crăciun: Nașterea și arătarea în Trup a lui Dumnezeu, Taina Întrupării Sale! Toate acestea pentru a ne arăta iubirea Sa, că nu suntem singuri călători prin lumea aceasta, trimițându-ne pe Iisus Hristos, ca pururea să fie cu noi, până la sfârșitul veacurilor.

Putem spune mereu:

Sosit-a vremea bucuriei, reculegerii, ziua și sărbătoarea Păcii!

Veniți, ca și azi, de Ziua Nașterii Domnului Iisus Hristos, ca să fim în comuniune sfântă de bucurie și iubire!

Veniți, ca evlavioși închinători, precum păstorii la ieslea lui Iisus!

Veniți, înțelepți și adoratori darnici, ca și Magii de la marginile pământului!

Veniți, credincioși aprinși în credință, ca apostoli!

Veniți, smeriți rugători, ca păcătoșii!

Veniți, în cântece de slavă, ca îngerii și să zicem cu inima plină de bucurie: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!

Veniți, ca într-un gând, inimă și suflet, să aducem cinstire și neuitare sfinților eroi căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea Țării, întregirea Neamului Romanesc și mărirea Bisericii lui Hristos, ostași jertfiți în toate timpurile și mai ales în timpul Primului Război Mondial, jertfe sfinte, care au dus la Sfânta și Marea Unire din 1918!

Veniți, ca toți să fim în unire și sfântă solidaritate românească și frați în credința dreptmăritoare creștină!

Veniți să cântăm, împreună:

Hristos se naște, măriți-L!

Hristos din ceruri, întâmpinați-L!

Hristos pe pământ, înălțați-vă!

Cântați Domnului tot pământul!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, de Ziua Nașterii Tale, Îți aducem închinare și Te rugăm, ajută-ne să fim în Inima Ta iubitoare!

​€Calinic Argeșeanul

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here