Clubul Sportiv Municipal Pitești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de antrenor maestru la Secţia Lupte din cadrul Compartimentului Sport.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exercițiu; o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

De asemenea, candidaţii trebuie să aibă studii superioare absolvite în domeniul sportului (diplomă original), clasificarea de antrenor lupte – nivel antrenor maestru cu prezentarea carnetului de antrenor şi domiciliul stabil în municipiul Piteşti.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este de 19 mai, iar concursul va avea loc pe 27 mai, de la ora 10.00, proba scrisă şi pe 2 iunie, de la ora 10.00, interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Municipal Pitești, din str. Costache Negri nr. 26, Județul Argeș, tel: 0348/445.027.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI