Cauţi un loc de muncă! Spitalul Clinic de Urgență București scoate la concurs 62 de posturi de asistenţi şi infirmieri

Spitalul Clinic de Urgență București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1.    asistent medical generalist, asistent medical generalist debutant PL, în cadrul următoarelor secţii:
・    Secţia Clinică ATX – 3 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie Cardiovasculară – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie Cardiovasculară (pentru A.T.I.) – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie generală II – 4 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie generală III – 1 post;
・    Secţia Clinică Neurochirurgie – 1 post;
・    Secţia Clinică Cardiologie – 1 post;
・    Secţia Clinică Neurologie – 2 posturi;
・    Sala de Operaţii Chirurgie Cardiovasculară – 2 posturi;
・    Laborator explorări funcţionale (invazive) – cardiologie intervenţională şi electrofiziolocie – 3 posturi.

 2.    asistent medical generalist PL, în cadrul următoarelor secţii:
・    Secţia Clinică A.T.I. – 3 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie generală I – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Ortopedic – traumatologie III – 1 post;
・    Secţia Clinică Cardiologie – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Cardiologie (pentru USTACC) – 3 posturi;
・    Secţia Clinică Gastroenterologie – 1 post;
・    Centrul de Hemodializă – 1 post;
・    Sala de Operaţii Ortopedie – traumatologie I – 1 post.
・    asistent medical specialitatea Farmacie,
・    asistent medical farmacie debutant, în cadrul Farmaciei Spitalului – 1 post.
・    asistent medical farmacie principal PL, în cadrul Farmaciei Spitalului – 2 posturi.

 3.    asistent medical specialitatea radiologie,
・    asistent medical radiologie debutant, în cadrul Laboratorului radiologie – imagistică medicală – 1 post.

 4.    infirmier debutant, în cadrul următoarelor secţii:
・    Secţia Clinică A.T.I. – 1 post;
・    Secţia Clinică Chirurgie Cardiovasculară – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Neurochirurgie – 1 post;
・    Secţia Clinică Ortopedie-traumatologie II – 1 post.

 5.    infirmier, în cadrul următoarelor secţii:
・    Secţia Clinică A.T.I. – 1 post;
・    Secţia Clinică Chirurgie generală HI – 1 post;
・    Secţia Clinică Medicină Internă – 1 post;
・    Secţia Clinică Gastroenterologie – 1 post.

 6.    îngrijitoare, în cadrul următoarelor secţii:
・    Secţia Clinică Neurochirurgie – 1 post;
・    Secţia Clinică Neurochirurgie (pentru ATI) – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie plastică – microchirurgic reconstructivă – 1 post:
・    Secţia Clinică Cardiologie – 1 post;
・    Secţia Clinică Neurologie – 1 post;
・    Secţia Clinică Gastroenterologie – 1 post;
・    Sala de Operaţii Chirurgie generală II – 1 post:
・    Sala de Operaţii Neurochirurgie – 1 post;
・    Sala de Operaţii Ortopedie-traumatologie III – 1 post;
・    Bloc Operator I – 1 post;
・    Serviciul Anatomie patologică – 1 post;
・    Sterilizare – 1 post;
・    Laborator explorări funcţionale invazive-cardiologie iutervenţională şi electrofiziologie – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

・    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
・    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
・    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
・    d) are capacitate deplină de exercițiu;
・    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
・    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
・    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
・    asistent medical generalist, asistent medical generalist debutant PL, în cadrul următoarelor secţii:

・    Secţia Clinică ATX – 3 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie Cardiovasculară – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie Cardiovasculară (pentru A.T.I.) – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie generală II – 4 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie generală III -1 post;
・    Secţia Clinică Neurochirurgie -1 post;
・    Secţia Clinică Cardiologie -1 post;
・    Secţia Clinică Neurologie – 2 posturi;
・    Sala de Operaţii Chirurgie Cardiovasculară – 2 posturi;
・    Laborator explorări funcţionale (invazive) – cardiologie intervenţională şi electrofiziolocie – 3 posturi:
・    diplomă de bacalaureat;
・    diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale;
・    fără condiţii de vechime în specialitatea postului.

・    asistent medical generalist PL, în cadrul următoarelor secţii:
・    Secţia Clinică A.T.I. – 3 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie generală I – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Ortopedic – traumatologie III – 1 post;
・    Secţia Clinică Cardiologie – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Cardiologie (pentru USTACC) – 3 posturi;
・    Secţia Clinică Gastroenterologie – 1 post;
・    Centrul de Hemodializă – 1 post;
・    Sala de Operaţii Ortopedie – traumatologie I – 1 post:
・    diplomă de bacalaureat;
・    diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale;
・    minimum 6 luni vechime în specialitatea postului.
・    asistent medical specialitatea Farmacie,
・    asistent medical farmacie debutant, în cadrul Farmaciei Spitalului – 1 post:
・    diplomă de bacalaureat;
・    diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale;
・    fără condiţii de vechime în specialitatea postului.
・    asistent medical farmacie principal PL, în cadrul Farmaciei Spitalului – 2 posturi:
・    diplomă de bacalaureat;
・    diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale;
・    certificat de grad principal:
・    minimum 5 ani vechime in specialitatea postului.
・    asistent medical specialitatea radiologie,
・    asistent medical radiologie debutant, în cadrul Laboratorului radiologie – imagistică medicală – 1 post:
・    diplomă de bacalaureat;
・    diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale;
・    fără condiţii de vechime în specialitatea postului.

・    Infirmier debutant, în cadrul următoarelor secţii:
・    Secţia Clinică A.T.I. – 1 post;
・    Secţia Clinică Chirurgie Cardiovasculară – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Neurochirurgie – 1 post;
・    Secţia Clinică Ortopedie-traumatologie II – 1 post:
・    diplomă de absolvire a şcolii generale;
・    certificat de infirmier;
・    fără vechime în specialitatea postului.

・    Infirmier, în cadrul următoarelor secţii:
・    Secţia Clinică A.T.I. – 1 post;
・    Secţia Clinică Chirurgie generală HI – 1 post;
・    Secţia Clinică Medicină Internă – 1 post;
・    Secţia Clinică Gastroenterologie – 1 post:
・    diplomă de absolvire a şcolii generale;
・    certificat de infirmier;
・    minimum 6 luni vechime în specialitatea postului.
・    îngrijitoare, în cadrul următoarelor secţii:
・    Secţia Clinică Neurochirurgie – 1 post;
・    Secţia Clinică Neurochirurgie (pentru ATI) – 2 posturi;
・    Secţia Clinică Chirurgie plastică – microchirurgic reconstructivă – 1 post:
・    Secţia Clinică Cardiologie – 1 post;
・    Secţia Clinică Neurologie – 1 post;
・    Secţia Clinică Gastroenterologie – 1 post;
・    Sala de Operaţii Chirurgie generală II – 1 post:
・    Sala de Operaţii Neurochirurgie – 1 post;
・    Sala de Operaţii Ortopedie-traumatologie III – 1 post;
・    Bloc Operator I – 1 post;
・    Serviciul Anatomie patologică – 1 post;
・    Sterilizare – 1 post;
・    Laborator explorări funcţionale invazive-cardiologie iutervenţională şi electrofiziologie – 1 post:
・    diplomă de absolvire a şcolii generale;
・    fără vechime în specialitatea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

・    31 decembrie 2015, ora 15.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
・    12 ianuarie 2016, ora 12.00: proba scrisă;
・    15 ianuarie 2016, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 a.    cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 b.    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 c.    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 d.    carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 e.    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 f.    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 g.    curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. .Relații suplimentare la sediul Spitalului Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, sectorul 1, telefon 021/599.23.08, interior 285.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here