Potrivit legii, aşa cum am subliniat şi în articolele anterioare, orice persoană fizică poate dispune liber, prin testament ori alte acte cu titlu gratuit (donaţie) de bunurile care alcătuiesc patrimoniul său.

Şi, cu toate acestea, dreptul de dispoziţie poate fi exercitat numai cu limitele prevăzute în favoarea unor rude apropiate ale defunctului (descendenţi şi părinţi) şi în favoarea soţului supravieţuitor, care au calitatea de moştenitori rezervatari.

Doar dacă la data decesului nu există moştenitori legali rezervatari, dreptul de dispoziţie al celui care lasă moştenirea este nelimitat.

De exemplu, dacă la data decesului testatorul nu va avea copii, părinţi ori soţ supravieţuitor, ci doar unchi, fraţi etc., aceste rude nu vor putea ataca actele liberale (donaţii ori testamentul făcute în favoarea altor persoane).

  1. Ce este rezerva succesorală?

Rezerva succesorală este partea din bunurile moştenirii la care moştenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinţei defunctului manifestată prin acte cu titlu gratuit, de exemplu prin testament ori donaţie.

Rezerva succesorală a fiecărui moştenitor rezervatar este de jumătate din cota succesorală care, in absenta liberalităţilor, i s-ar cuveni ca moştenitor legal. Astfel, pentru determinarea rezervei succesorale a fiecărui moştenitor rezervatar trebuie să se verifice care ar fi fost cota succesorală a rezervatarului dacă ar fi cules moştenirea ca moştenitor legal, iar rezerva este jumatate din această cotă succesorală.

De exemplu, defunctul are ca moştenitori legali pe soţul supravieţuitor (S), pe copilul C1 şi pe copilul C2. Şi, cu toate acestea, alege în timpul vieţii sale să doneze toată „averea” unui prieten ori să întocmească un testament prin care să lase beneficiar un unchi.

La calculul rezervei succesorale a moştenitorilor rezervatari se va proceda astfel: mai intâi, se va stabili că, în absenţa actului de donaţie ori a testamentului, S ar fi primit ¼ din moştenire, C1 ar fi primit 3/8 din moştenire, la fel şi C2. Apoi, se vor stabili rezervele celor trei moştenitor rezervatari S avand o rezervă de 1/8 din moştenire iar C1 şi C2 având rezerve de 3/16 din moştenire fiecare (adică jumătate din cota succesorală care li s-ar fi cuvenit ca moştenitori legali). În fine, se va stabili ca întreaga cotitate disponibilă, de ½ din moştenire va reveni legatarului, al cărui legat se va reduce la jumatate în limitele cotităţii disponibile.

  1. Ce este cotitatea disponibilă?

Cotitatea disponibilă este acea parte din bunurile moştenirii de care defunctul poate dispune în mod neîngrădit în favoarea oricărei persoane, prin acte cu titlu gratuit, de exemplu prin testament ori donaţie.

3. Cine sunt mostenitorii rezervatari?

Aceştia, cum am spus şi anterior, sunt soţul supravieţuitor, descendenţii (adică copii, nepoţii ori strănepoţii) şi ascendenţii privilegiaţi ai defunctului (tatal şi mama defunctului).

Ascendenţii ordinari (bunicii, străbunicii defunctului) şi rudele colaterale ale acestuia (fraţi, surori), indiferent de clasa din care fac parte sau de gradul de rudenie, nu beneficiază de rezerva succesorală.

Atenţie: Rezerva succesorală este la adăpost de liberalităţile excesive (testament ori donaţie) ale defunctului, indiferent de beneficiarul liberalităţii, persoana străină sau moştenitor legal sau chiar rezervatar. De exemplu, dacă defunctul are 2 copii şi doreşte să favorizeze doar pe unul din ei, o poate face doar în limitele cotităţii disponibile.

  1. Ce este reducţiunea liberalităţilor excesive şi când intervine?

Dacă, în urma determinarii valorii concrete a rezervei succesorale, se constată că liberalităţile facute de defunct (donaţii şi/sau legate) depăşesc cotitatea disponibilă, aducând atingere rezervei, ele urmează să fie reduse în limita cotităţii disponibile.

Reducţiunea liberalităţilor excesive poate fi cerută numai de către moştenitorii rezervatari, de succesorii lor dar şi de către creditorii chirografari ai mostenitorilor rezervatari.

Acţiunea în reducţiunea liberalităţilor excesive este prescriptibilă extinctiv, astfel că trebuie introdusă de persoanele enumerate anterior, în termen de 3 ani de la data deschiderii moştenirii sau, după caz, de la data de la care moştenitorii rezervatari au pierdut posesia bunului care formează obiectul liberalităţii.

Comments

comments