În principiu, ocrotirea copilului se realiează de părinți în comun, în mod egal și în mod exclusiv. Regula exercitării autorității părintești în comun se aplică atât în cazul în care părinții sunt căsătoriti, dar și după divorț .

Excepție face situația când există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți (părinte custodian).

În această situaţie, celalalt părinte (părinte necustodian) păstrează dreptul de a veghea asupra modului în care copilul este crescut şi educat, precum şi dreptul de a consimți la adopția acestuia.

În mod cu totul și cu totul excepţional, instanța de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o ruda sau la o alta familie ori persoană sau într-o instituție de ocrotire. În ceea ce privește locuința copilului după divorț, părinții se pot întelege asupra acestui aspect.

Dacă părinții nu se înteleg și decid contrar interesului superior al copilului, instanța de tutelă stabilește, odată cu pronunțarea divorțului, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială şi acultându-i pe părinți şi pe copil, dacă acesta a împlinit 10 ani.

În mod excepţional, și numai dacă este în interesul superior al copilului, instanța poate stabili ca acesta să locuiască la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimțământul acestora, ori la o instituție de ocrotire.

Daca afectează exercitiul autorității sau a altor drepturi părintești, locuința minorului nu poate fi schimbată fară acordul ambilor părinți. În cazul în care părinții nu se înteleg cu privire la aceste aspecte instanța va decide dacă o schimbare a locuinței este oportună sau nu. Copilul are dreptul de a menține relații personale şi contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament.

Părintele sau, după caz, părinţii separați de copilul lor au dreptul să aibă legături personale cu acesta. Copilul are dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie.

Părinții se pot întelege cu privire la contribuția lor la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor, întelegere de care poate lua act notarul în cazul divorțului notarial sau instanța de tutelă, prin hotărârea de divorț.

Obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătura și pregătire profesională.

Dacă obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreținere, stabilită în bani. Pensia de întreținere poate fi sub o sumă fixă sau o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere. Pensia de întreținere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației.

Întreținerea datorată de părinte se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii. Cuantumul întreținerii datorate copiilor, impreună cu întreținerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depași jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

Pensia de întreținere se plătește în rate periodice, la termenele convenite sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească.

Părțile pot conveni sau, dacă sunt motive temeinice, instanța de tutelă poate hotărî ca întreținerea să fie achitată prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile de întreținere ale celui îndreptățit pe o perioadă mai îndelungată sau pe întreaga perioadă în care se datorează întreținerea, în masura în care debitorul întreținerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligații.

Dacă apare o schimbare în ceea ce privește posibilitățile financiare ale părintelui care plătește întreținerea și nevoia copilului care o primește, instanța de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micșora pensia de întreținere sau poate hotărâ încetarea plății ei.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700
e-mail: avcrisletu@yahoo.com

Comments

comments