1. Întrucât un contractul de închiriere a unui imobil generează venituri proprietarului, acesta are obligaţia să îl înregistreze la organul fiscal, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părţi.

În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.
Documentele se vor prezenta în copie şi original.

După verificarea realităţii datelor de către funcţionarul public de la ghişeu, actele în original se restituie contribuabilului.

Documente necesare pentru înregistrarea contractului de închiriere sunt contractul de închiriere (un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal)
– declaraţia privind venitul estimat/norma de venit – formular 2203 se va completa în două exemplare pentru fiecare proprietar, coproprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, după caz;

– actul de proprietate/deţinere legală, copie şi original;

– împuternicire însoțită de actul de identitate al împuternicitului, după caz.

Neînregistrarea contractelor de închiriere (locaţiune) la organul fiscal şi nedeclararea chiriilor obţinute constituie infracţiunea de evaziune fiscală.

2. Cel care trebuie să plătească lunar cheltuielile la asociația de proprietari este proprietarul locuinței, potrivit Legii asociațiilor de proprietari. Dacă se fac restanțe, el este cel care va putea fi chemat în fața unei instanțe pentru a fi obligat la plata lor, ajungându-se chiar până la o executare silită.

3. Proprietarul imobilului este obligat să efectueze toate reparaţiile necesare pentru a menţine bunul în stare corespunzatoare de întreţinere.
Chiriaşul, după încheierea contractului de întreţinere constată necesitatea unor reparaţii, este obligat să îl încunoştiinţeze pe proprietar despre acestea, sub sancţiunea plăţii unor daune interese pentru prejudiciul rezultând din întarzierea notificării.

Dacă proprietarul imobilului nu ia măsurile necesare de îndată, după notificare, chiriaşul poate proceda el însuşi la efectuarea reparaţiilor, iar cheltuielile vor fi rambursate de către proprietar cu dobânzi din ziua efectuării lor.

Reparaţiile locative, adică reparaţiile de întreţinere curentă şi cele a căror necesitate rezultă din utilizarea normală a bunului, sunt în sarcina chiriaşului (locatarului).

4. Contractele de închiriere (locaţiune) încheiate prin înscris sub semnatură privată şi care au fost înregistrate la organele ficale, precum şi cele încheiate în formă autentică, constituie titluri executorii pentru plata chiriei, la termenele stabilite prin contract.

Cu alte cuvinte, în situaţia în care chiriaşul (locatarul) nu îţi onorează obligaţia de plată a chiriei puteţi proceda direct la executarea silită a acestuia în temeiul titlului executoriu contract de închiriere (locaţiune) fără a fi necesară chemarea în judecată în vederea obţinerii unei hotărâri judecătoreşti.

5. Contractele de închiriere (locaţiune) încheiate în formă autentică (la notar) au caracter executoriu şi în ceea ce priveşte obligaţia de restituire a bunului luat în locaţiune la durata expirării termenului de închiriere stabilit pe perioadă determinată sau nedeterminată, la expirarea termenului de preaviz.

6. Contractul de închiriere (locaţiune) trebuie să conţină expres clauza potrivit căreia chiriaşului îi este interzisă subînchirierea bunului. In lipsa unei astfel ce clauze din contract, chiriaşul poate subînchiria imobilul unei terţe persoane.

7. Dacă, în perioada derulării contractului de închiriere, imobilul este înstrăinat, dreptul chiriaşului este opozabil noului proprietar doar dacă locaţiunea a fost înscrisă în cartea funciară.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700
e-mail: avcrisletu@yahoo.com

Comments

comments