Căsătoria dă naștere, alături de drepturi și de obligații personale ale soților, unui ansamblu de drepturi și obligații de natură patrimonială. Viitorii soți pot alege, prin convenție matrimonială, regimul matrimonial care va guverna relațiile patrimoniale dintre ei.

În limbajul obişnuit se foloseşte sintagma contract prenupţial care, însă, nu se suprapune identic peste reglementarea convenţiei matrimoniale. Legistația în vigoare permite opțiunea între comunitatea legală de bunuri, separația de bunuri ori comunitatea convențională.

Când soţii nu încheie o convenţie matrimonială prin care să aleagă regimul matrimonial al bunurilor, li se aplică de drept regimul comunităţii legale. Soţii pot alege prin convenţie un singur regim matrimonial iar acest regim dobandește caracter flexibil și mutabil. Adică, după cel puțin un an de la data încheierii căsătoriei, soții pot să înlocuiască un regim matrimonial cu altul sau pot să îl modifice.

Unde și când se încheie convenția matrimonială?

Convenţia matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu

consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut stabilit dinainte. Nerespectarea acestor dispoziţii se sancţionează cu nulitatea absolută a actului prin care se alege regimul matrimonial.

Conventia se poate încheia fie înainte de căsătorie (şi atunci va produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei) sau în timpul căsătoriei (şi atunci va produce efecte de la data prevăzută de părţi sau, în lipsă, de la data încheierii ei).

Regimul comunității legale de bunuri

Bunurile dobândite de oricare soț, în timpul comunității legale de bunuri, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților. Chiar dacă acest regim matrimonial se caracterizează prin existența unei mase de bunuri comune, cu regim juridic specific, nu înseamnă că soţii, în timpul căsătoriei, nu mai pot dobândii bunuri proprii.

Exemplu de bunuri proprii dobândite de soți, indiferent de regimul matrimonial ales anterior încheierii casatoriei, sunt: bunurile de uz personal, bunurile destinate exercitării profesiei, bunurile dobândite prin moștenire legală sau prin testament, cu excepția cazului în care,dispunătorul a prevăzut în mod expres că ele vor fi comune, indemnizația de asigurare și despăgubire pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți, bunurile dobândite în timpul căsătoriei în schimbul bunurilor proprii deținute de soți anterior încheierii căsătoriei etc.

Când soţilor li se aplică regimul comunităţii legale, ei pot solicita notarului să inventarieze bunurile mobile proprii dobândite anterior încheierii căsătoriei. Notarul public va transmite toate convenţiile matrimoniale, inclusiv modificările acestora, la Registrul naţional al regimurilor matrimoniale în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate.

Regimul comunității convenționale de bunuri

Acesta se aplică atunci când se derogă prin convenție matrimonială de la dispozițiile privind regimul comunității legale de bunuri. Când soţii optează pentru regimul comunităţii convenţionale, cuprinsul convenţiei se poate referi la

a) includerea în comunitate, total sau parţial, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepţia bunurilor de uz personal şi a bunurilor destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri.

b) restrângerea comunităţii la bunurile sau datoriile anume determinate în convenţia matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepţia obligaţiilor asumate de oricare dintre soţi pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei;

c) obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unuia dintre soţi îi este imposibil să-şi exprime voinţa sau se opune în mod abuziv, celălalt soţ poate să încheie singur actul, dar numai cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de tutelă;

  1. includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru este imposibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunităţii;e) modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale.

În cazul comunităţii convenţionale, soţii pot stabili anticipat, la data încheierii convenţiei matrimoniale, cota parte ce le revine din bunurile achiziţionate în comun în timpul căsătoriei, cotă-parte obligatorie pentru toate achiziţiile din timpul căsătoriei şi orice modificare a acestei clauze va fi precedată de lichidarea regimului matrimonial şi încheierea unei alte convenţii matrimoniale

Regimul separației de bunuri

Regimul separaţiei de bunuri este, comparativ cu celelalte regimuri matrimoniale, cel care oferă cea mai mare independenţă patrimonială soţilor.

Prin convenție matrimonială, soții pot opta ca fiecare dintre soți sa fie proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei precum și a celor pe care le dobândește, în nume propriu după data încheierii căsătoriei.

Regimul separaţiei de bunuri prezintă mai multe avantaje, dar şi dezavantaje.

Avantajele constau în faptul că prin el se conferă soţilor o independenţă patrimonială deplină; el protejează soţii în cazul unui pasiv important, împiedicându-se astfel ivirea situaţiei în care unul dintre soţi ar putea fi obligat să plătească datorii contractate în timpul căsătoriei de către celalalt soţ; lichidarea este mult mai simplă, de cele mai multe ori, lipsind masa bunurilor comune, nu există nici partaj, fiecare dintre soţi conservând proprietatea şi gestiunea bunurilor sale proprii.

Dezavantajele constau în faptul că nu se stabileşte o comunitate de interese între soţi, fiind în contradicţie cu scopul ideal şi moral al căsătoriei, soţii fiind nevoiţi ca, în permanenţă, să îşi ţină evidenţa bunurilor achiziţionate şi a datoriilor contractate între ei, lipsa acestora putând produce confuzii în cadrul patrimoniilor lor.

De asemenea, regimul separaţiei de bunuri este adesea injust, mai ales în privinţa soţiei care nu exercită o activitate profesională, însă se ocupă de menaj şi de creşterea copiilor.

În cazul în care ea rămâne văduvă şi a fost căsătorită sub acest regim, va beneficia de mai puţine bunuri decât dacă ar fi fost căsătorită în regimul comunităţii, iar, în cazul unui divorţ, situaţia acesteia poate deveni destul de precară, cu atât mai mult atunci când divorţul se produce după mulţi ani de căsătorie, în care femeia nu a fost încadrată în câmpul muncii.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700
e-mail: avcrisletu@yahoo.com

Comments

comments