1. CE ESTE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI?

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este o jurisdicţie internaţională cu sediul la Strasbourg. (European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg CEDEX, France,Tel: +33 (0)3 88 41 20 18;Fax: +33 (0)3 88 41 27).
Ea este alcătuită dintr-un număr de judecători egal cu cel al statelor membre ale Consiliului Europei care au ratificat Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
În prezent ei sunt patruzeci şi şapte la număr și îşi exercită mandatul la Curte cu titlu individual şi nu-şi reprezintă Statul. La examinarea cererilor, Curtea este asistată de o grefă alcătuită în esenţă din jurişti provenind din toate satele membre (numiţi şi «referenţi»).
Aceştia, fiind totalmente independenţi de ţările lor de origine, nu reprezintă nici reclamanţii, nici statele.

2. CE ESTE CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI?

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului este un tratat internaţional, deschis spre semnare de statele membre ale Consiliului Europei.
Conţine o listă de drepturi şi garanţii pe care statele s-au angajat să le respecte: dreptul la viata, dreptul la un proces echitabil, dreptul la libertate si la siguranta, nici o pedeapsa fara lege, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, dreptul la un recurs efectiv etc.

3. CARE ESTE ROLUL CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI?

Curtea aplică Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, misiunea sa constă în verificarea respectării de către state a drepturilor şi garanţiilor prevăzute în Convenţie.
În acest scop, ea examinează plângerile (numite « cereri »), introduse de către persoane individuale sau, mai rar, de către state.
Dacă se constată că un stat membru a încălcat unul sau mai multe dintre aceste drepturi şi garanţii, Curtea va adopta o hotărâre.
Această hotărâre este obligatorie şi trebuie să fie executată de ţara vizată.

4. CÂND PUTETI SESIZA CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI?

Veţi putea introduce o cerere în faţa Curţii dacă consideraţi că aţi fost în mod personal şi direct victimă a unei încălcări a drepturilor şi garanţiilor prevăzute în Convenţie sau în protocoalele sale.
Încălcarea trebuia să fi fost comisă de către unul dintre statele care au semnat şi ratificat Convenţia.
Puteți să vă adresați Curtii fie ca persoană fizică, fie ca persoană juridică (societate, asociație etc.) dar trebuie sa fiți direct și personal victima încalcării pe care o denunțați.

5. ELIGIBILITATEA CERERILOR ADRESATE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Curtea poate cerceta numai plângeri referitoare la violarea unuia sau mai multor drepturi enumerate în Conventie si protocoale.
Ea nu este o instanță de apel împotriva instanțelor naționale, nu poate anula sau modifica deciziile lor și nici nu poate interveni direct în favoarea dumneavoastra pe lângă autoritatea de care vă plângeți.
Curtea poate examina numai cererile îndreptate împotriva unuia dintre statele care au ratificat Convenția și Protocoalele sale, și dacă se referă la evenimente posterioare unei date determinate.
Această dată variază de la stat la stat dar este determinată și de măsura în care cererea se referă la un drept enunțat în textul Conventiei sau într-unul dintre Protocoale.
Curtea acceptă doar plangeri cu privire la actele unei autorități publice dintr-unul dintre statele membre (Parlament, administrație, tribunal etc).
Curtea nu se poate ocupa de plângeri îndreptate împotriva unor persoane particulare sau a unor instituții private.
Curtea poate fi sesizată doar după ce au fost epuizate în prealabil căile de atac interne (în cazul unei hotărâri judecătorești să se fi epuizat toate căile de atac, apel și/sau recurs).
Plângerile adresate Curții pot fi formulate doar în termen de șase luni începînd cu data deciziei definitive interne (deci din România).
Epuizarea căilor de recurs interne presupune utilizarea tuturor remediilor juridice care sunt disponibile în situația de care te plangi sau să demonstrezi că aceste remedii nu puteau fi eficace.

6. CUM ÎNTOCMIȚI CEREREA?

Cererea va trebui să includă un scurt rezumat al faptelor de care doriți să vă plângeți, precum și al capetelor de cerere; trebuie să indicați dreptul sau drepturile garantate de Convenție care considerați că v-au fost încălcate; sa precizați demersurile juridice interne pe care le-ați exercitat; să intocmiți o listă a deciziilor pronunțate în cazul dumneavoastra de către o autoritate publică, precizând pentru fiecare decizie: data, conținutul (în rezumat) și autoritatea care a pronunțat-o (copiile acestora se anexeaza la cerere).
Vă sfătuiesc să nu transmiteți, de exemplu, hotărâri judecătorești în original întrucat acestea nu vă vor fi returnate.
Cererile adresate Curtii se redactează în limba română și se semnează personal de petent sau de reprezentantul legal.
Totusi, ulterior, în situația în care se decide analizarea în continuare a cazului, corespondența va fi purtată într-una dintre limbile oficiale ale UE adică în limbile engleză sau franceză.
Cererile se transmit prin poștă iar cazul dumneavoastră va fi examinat de CEDO în mod gratuit.
Va trebui să suportați doar propriile cheltuieli (onorariul avocatului, costurile legate de procurarea actelor, costurile de corespondență cu CEDO).

7. CE PUTEȚI SPERA SĂ OBȚINEȚI ÎN URMA DEMERSULUI LA CEDO?

În situația în care Curtea decide că ați fost victima unei încălcări, vă poate acorda “o satisfacție echitabilă”, care constă într-o sumă de bani în compensație pentru daunele suferite.
Legislatia internă (civilă și penală) permit însă, în anumite cazuri și condiții, revizuirea hotărârii interne, în situaţia în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale ale omului prin hotărârea judecătorească atacată.

8. CE NU POATE FACE CEDO?
– Curtea nu acționează ca instanță de apel față de instanțele naționale.
– Curtea nu intervine în mod direct în favoarea dumneavoastră pe lângă autoritățile de care va plângeți.
– Curtea nu poate lua în considerare plângeri legate de „Declarația universală a drepturilor omului” sau de „Carta drepturilor fundamentale” ci doar de Convenția europeană a drepturilor omului.
– Curtea nu vă poate oferi nici o informație cu privire la prevederile  legale în vigoare în statul împotriva căruia vă plângeți.

Avocat dr. Cristina Maria Leţu
Contact: 0722.598.700

 

 

 

Comments

comments