ATENŢIE: Mai aveţi 2 zile pentru a decide cui donaţi 2% din impozitul deja plătit la buget

0
452

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE care în cursul anului 2016:
– au efectuat cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora
– optează pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau unei unităţi de cult

ANAF vă informează că, potrivit prevederilor art. 82 alin. (6), art. 102 alin. (1) şi art. 123 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  puteţi  dispune  asupra  destinaţiei  unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil / câştigul net anual impozabil / veniturile din salarii / veniturile din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, dacă în anul precedent aţi realizat:
–        venituri din  activităţi independente,
–        venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
–        venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,
–        câştiguri din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar,
–        venituri din salarii,
–        venituri din pensii.

În acest sens se vor depune la organul fiscal competent, următoarele formulare, după caz:

→ Formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2016 venituri din  activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, şi  care doresc să dispună asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil, pentru: susţinerea entitaţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult sau acordarea de burse private

Notă: Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor (ex : contracte de inchiriere incheiate in lei, contracte de arenda), care nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau unei unităţi de cult, completează formularul 200 doar la capitolul III.

→ Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii”  se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2016 venituri din salarii şi asimilate salariilor şi/sau din pensii, şi  care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru: susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult sau acordarea de burse private.

Formularul 230 se depune la:
– organul fiscal în  a  cărui  rază  teritorială  contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
– organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Formularul 230 se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul :
– în  format  hârtie,  direct  la  registratura  organului  fiscal  sau  la  oficiul  poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
– prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanţă, prin  utilizarea  serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.
– on-line prin intemediul Spaţiului Privat Virtual de către persoanele fizice care sunt înregistrate.

Termenul de depunere  a  formularului 200 şi a formularului 230 este 25 mai 2017.
Alte aspecte de interes :
● Contribuabilii  care  au  efectuat  în  cursul  anului  cheltuieli  cu  bursele  private  şi solicită deducerea acestora vor anexa la formularele 200 sau 230 :
– contractul privind acordarea bursei private
– documentele ce atestă plata bursei
● Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

Temei legal:  
– art. 82 alin. (6), art. 102 alin. (1) şi art. 123 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu  modificările şi completările ulterioare,
– OPANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Formularele  se pun gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here