Măsura M6/1B ‐ Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative
în teritoriul GAL Ținutul Verde
Măsura M9/6B ‐ Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scara mica în teritoriul GAL Ținutul Verde

– varianta simplificată –

Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2020

Data lansării apelului de selecție: 27.02.2020

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2020 în perioada 27.02.2020 – 18.09.2020 pentru următoarele măsuri:

Măsura M6/1B ‐ Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde

Beneficiari eligibili:
PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.
– Fermieri;
– Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
– Organizații neguvernamentale;
– UAT-uri;
– Unități școlare, sanitare, de agreement și de alimentație publică.
– Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).
Fonduri disponibile: 37.000 euro; Suma maximă nerambursabilă: 37.000 de euro/proiect.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.
Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.
Intensitatea sprijinului este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura M6/1B, în conformitate cu intensitatea ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.

Măsura M9/6B – Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde

Beneficiari eligibili:
– UAT-urile și asociațiile acestora, conform legislației naţionale în vigoare
– Unități de cult
– Instituții de învățământ tehnice/agricole;
– ONG-uri
Fonduri disponibile: 89.336,09 euro; Suma maximă nerambursabilă: 60.000 de euro/proiect.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 60.000 euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 60.000 euro.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 02.03.2020 – 18.09.2020, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 18 septembrie 2020 in intervalul orar 09:30 – 16:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 18 septembrie 2020, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continua, de la data lansării apelului de selecție.
Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor M6/1B și M9/6B sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborate de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibile pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție şi calendare lansare – Apeluri active).
Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate :
Luni – Vineri, intervalul orar : 12:00 – 18:00
Adresa: Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0744756732 Fax: 0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.com

La Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde din Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor M6/1B și M9/6B lansate prin prezentul apel de selecţie.
Preşedinte GELCĂ MARIAN


Comments

comments