ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE nr. 1/2018

0
102

Măsura M1/2A ‐ Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde
Măsura M2/2A ‐ Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de modernizare a fermelor mici în teritoriul GAL Ținutul Verde
Măsura M6/1B ‐ Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative
în teritoriul GAL Ținutul Verde
Măsura M7/6B ‐ Sprijin pentru o noua abordare a infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde
Măsura M8/6B – Sprijin pentru o noua abordare a incluziunii sociale a cetățenilor aparținând minorității rome în teritoriul GAL Ținutul Verde
Măsura M9/6B – Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2018 în perioada 15.08.2018 – 16.11.2018 pentru următoarele măsuri:

Măsura M1/2A ‐ Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde
Beneficiari eligibili:
Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA.

În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia in calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice)
Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
Grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcționarea grupurilor și organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.
Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
Cooperative, grupuri de producători din teritoriul GAL Ţinutul Verde;
Intreprinderi locale constituite juridic, ce activeaza in domeniul procesarii.
Fonduri disponibile: 102.065 euro;
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si suma maxima nerambursabila nu va depasi 102.065 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu indeplinit, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul:
a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexa II a R(UE) 1305);
b) Investitiilor colective si al proiectelor integrate;
c) Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
d) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și 29 din R(UE) nr. 1305/2013;
e) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Intensitatea sprijinului nerambursabil combinat nu poate depasi 70% in cazul exploatatiilor cu dimensiunea economica mai mare de 500.000 SO.
Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.

Măsura M2/2A ‐ Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de modernizare a fermelor mici în teritoriul GAL Ținutul Verde
Beneficiari eligibili:
fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
Fonduri disponibile: 39.000 euro; Suma maximă nerambursabilă: 13.000 euro/proiect

Măsura M6/1B ‐ Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde
Beneficiari eligibili:
PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.
Fermieri;
Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
Organizații neguvernamentale;
UAT-uri;
Unități școlare, sanitare, de agreement și de alimentație publică.
Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).
Fonduri disponibile: 63.047 euro; Suma maximă nerambursabilă: 63.047 de euro/proiect.
Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.
Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.
Intensitatea sprijinului este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura M6/1B, în conformitate cu intensitatea ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.

Măsura M7/6B ‐ Sprijin pentru o noua abordare a infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde
Beneficiari eligibili:
Entităţi private/publice – Ex: ADI, primărie, ONG, şcoli, operatori privaţi (dar fără a obţine venit din aceste activităţi), stabilite prin fişa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanţare;
GAL-ul pentru anumite operaţiuni de interes public pentru comunitate şi teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu şi-a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat. În situaţia în care GAL-ul este beneficiarul proiectului, evaluarea acestora se va externaliza către o entitate independentă.
Oricare dintre entităţile de mai sus, dacă nu sunt acreditate ca furnizor de servicii, au obligaţia de a încheia un parteneriat cu un furnizor de servicii sociale, înaintea depunerii Cererii de finanţare la GAL.
GAL (dacă nu este acreditat ca furnizor de servicii sociale sau nu face dovada dreptului de folosinţă a locaţiei) nu poate să vină în parteneriat cu o entitate care deţine locaţia şi este şi acreditat ca şi furnizor de servicii sociale.
Fonduri disponibile: 189.091 euro; Suma maximă nerambursabilă: 189.091 de euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% astfel:
pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
Se aplică regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

Măsura M8/6B – Sprijin pentru o noua abordare a incluziunii sociale a cetățenilor aparținând minorității rome în teritoriul GAL Ținutul Verde
Beneficiari eligibili:
ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
Autorități publice locale;
Parteneriate formate din autorități publice locale și ONG-uri
Fonduri disponibile: 37.818 euro; Suma maximă nerambursabilă: 37.818 de euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% astfel:
pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

Măsura M9/6B – Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde
Beneficiari eligibili:
UAT-urile și asociațiile acestora, conform legislației naţionale în vigoare
Unități de cult
Instituții de învățământ tehnice/agricole;
ONG-uri
Fonduri disponibile: 299.800 euro; Suma maximă nerambursabilă: 60.000 de euro/proiect.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 60.000 euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 60.000 euro.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 15.08.2018 – 16.11.2018, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 16 noiembrie 2018 in intervalul orar 09:30 – 16:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 16 noiembrie 2018, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continua, de la data lansării apelului de selecție.
Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor M1/2A, M2/2A, M6/1B, M7/6B, M8/6B si M9/6B sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborate de Asociaţia GAL Ţinutul Verde disponibile pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție şi calendare lansare – Apeluri active).
Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate :
Luni – Vineri, intervalul orar : 12:00 – 18:00
Adresa: Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0248 678468 Fax: 0374 093104; e-mail: galtinutulverde@gmail.com

La Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde din Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, este disponibilă o versiune pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor M1/2A, M2/2A, M6/1B, M7/6B, M8/6B şi M9/6B, lansate prin prezentul apel de selecţie.
Preşedinte GELCĂ MARIAN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here