Anunţ privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţile nonprofit de interes general pe anul 2021. 

(1)Autoritatea finanțatoare: Municipiul Piteşti cu sediul în Piteşti, str. Victoriei nr. 24, telefon 0248/213.994, fax: 0248/212.166

Acordarea suportului financiar se face în temeiul Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, al Codului administrativ, precum şi al H.C.L nr.348/27.09.2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Piteşti, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.

(2) Scopul programului este dezvoltarea infrastructurii instituţiilor de cult din municipiul Piteşti care să contribuie la realizarea unor acţiuni şi programe de interes public la nivelul municipiului Piteşti.

(3) Obiectivul general: Obiectivul general al programului este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din municipiul Piteşti prin susţinerea instituţiilor de cult pentru dezvoltarea durabilă a municipiului.

(4) Beneficiarii direcţi:

Beneficiarii direcţi ai Programului sunt:

  • Instituţiile de cult din municipiul Piteşti;

(5) Beneficiarii indirecţi:

Beneficiarii indirecţi sunt cetăţenii municipiului Piteşti

(6) Durata programului: anul 2021 până la 17.12.2021

(7) Bugetul programului:

Prin H.C.L. nr. 120/22.04.2021 privind aprobarea bugetului municipiului Piteşti, suma alocată pentru finanțarea nerambursabilă a instituţiilor de cult din municipiul Piteşti pe anul 2021 este de 200 mii lei.

Pentru anul 2021 a fost aprobat Programul privind finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Piteşti, prin H.C.L. nr.168/27.05.2021, acesta fiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Nr.109/09.06.2021.

(8) Procedura aplicată: Finanţarea nerambursabilă este acordată din bugetul local al municipiului Piteşti şi se va face pe baza unui contract de finanţare nerambursabilă semnat între finanţator şi beneficiar, în urma aplicării procedurii de selecţie de proiecte şi a declarării proiectelor câştigătoare, conform H.C.L. nr. 348/27.09.2007.

(9) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă:

  1. libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii beneficiar;
  2. eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
  3. transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
  4. tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
  5. excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;
  6. neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
  7. cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.

(10) Perioada de evaluare și selecție: 17.08.2021 – 15.09.2021. 

Comments

comments