Anunţ important de la Finanţe: cine trebuie să achite contribuţii la sănătate pentru anul 2015.

Anunţul AJFP Argeş referitor la Deciziile de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2015

Având în vedere Deciziile de impunere anuală pentru regularizarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2015, emise de către organul fiscal, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş face următoarele precizări:

Potrivit prevederilor Codului fiscal în vigoare în anul 2015, respectiv art. 296^21 şi art. 296^27, din Legea nr. 571/2003, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează de către persoanele care realizează venituri din:
– activităţi independente,
– în regim de reţinere la sursă a impozitului (convenţii civile, contract de agent, drepturi de proprietate intelectuală, expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară) precum şi venituri din asocierile fără personalitate juridică,
– venituri din activităţile agricole,
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor
– venituri din investiţii (venituri din dividende, venituri din dobânzi, câştiguri din transferul titlurilor de valoare);
– premii şi câştiguri din jocuri de noroc;
– operaţiunea de fiducie,
– alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78.

Persoanele fizice care nu realizează într-un an fiscal venituri din salarii, venituri din pensii, venituri din şomaj, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor din investiţii, premii şi câştiguri din jocuri de noroc, fiducie, alte surse.
Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri din investiţii, premii şi câştiguri din jocuri de noroc, alte surse, plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, valabil în perioada 01 iulie 2015 – 31 decembrie 2015.

Conform art. 4, din Legea nr. 209/2015, privind anularea unor obligaţii fiscale, au fost anulate deciziile de impunere anuală aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate doar pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi 30 iunie 2015.

Totodată, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, valabile în anul 2015, sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni.

Pentru persoanele menţionate mai sus, calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România, precum şi odată cu pierderea dreptului de rezidenţă în România.

Comments

comments