ANUNȚ IMPORTANT de la ANAF: Declarația Unică și Formularul 230 au termen de depunere data de 25 mai 2021.

Persoanele fizice care:

  • optează pentru virarea unei sume de până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru anul 2020, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult
  • în cursul anului 2020 au efectuat cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora,

pot dispune  asupra  destinaţiei  unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil pentru anul 2020, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

În acest sens, se vor depune la organul fiscal competent, următoarele formulare, după caz:

Formularul 212Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile datorate de persoanele fizice” – de către persoanele fizice care în anul 2020 au realizat venituri din: activităţi independente/din drepturi de proprietate intelectuală/din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură/din cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se determină în sistem real, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, şi care doresc să dispună asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil, pentru susţinerea entitaţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult și/sau acordarea de burse private.

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate de aceeaşi natură cu cele obţinute din România pentru care există dreptul de a dispune asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat, pot dispune şi asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul realizat în străinătate, datorat în România, după deducerea creditului fiscal.

Formularul 230 –Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” – de către persoanele fizice care în anul 2020 au realizat venituri din: salarii şi asimilate salariilor, pensii, activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, şi care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru:

  • susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii si a unităţilor de cult
  • acordarea de burse private.

Căsuța „Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani“ se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.

Formularul 230 poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html și se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în  format  hârtie,  direct  la  registratura  organului  fiscal, la  oficiul  poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanţă, potrivit legii.

Termenul limită de depunere a Declaraţiei unice şi a formularului 230 este data de 25 mai 2021, inclusiv.

Comments

comments