S.C. APĂ CANAL 2000 S.A., cu sediul social în mun. Piteşti, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 24A,  CIF RO 13009001, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J03/185/2000,  anunţă organizarea procedurii de selecţie/evaluare pentru ocuparea unui post de membru neexecutiv în Consiliul de Administraţie, conform prevederilor art. 29 şi art. 60 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Fiecare candidat ce aplicã la postul de Administrator al S.C. Apã Canal 2000 S.A. trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii cumulativ:
–    Are cetãþenia românã, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic European şi domiciliul în România;
–    Cunoaşte limba românã (scris şi vorbit);
–    Nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, pentru infracţiunile prevãzute de Legea nr. 656/2002, Legea nr. 85/2006 pentru prevenirea şi sancþionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru infracþiunile prevãzute de art. 143-145 din Legea privind procedura insolvenþei sau pentru cele prevãzute de prezenta lege, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
–    Nu a fost destituit dintr-o funcþie publicã şi/sau nu i-a încetat contractul individual de muncã pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
–    În temeiul art. 33. din O.U.G 109/2011 nu exercitã în prezent mai mult de 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societãþi pe acþiuni/întreprinderi publice al cãror sediu se aflã pe teritoriul României;
–    Nu este în conflict de interese, potrivit legii ºi statutului societãþii, cu S.C. Apã Canal 2000 S.A..

Criterii de evaluare / selecţie:
 1.    Experienţă în administrarea/managementul unor societăţi publice sau comerciale profitabile din domeniul societăţii comerciale;
 2.    Experienţă în administrarea/managementul altor tipuri de societăţi comerciale;
 3.    Experienţă în proiecte cu finanţare europeană în domeniul societăţii comerciale sau în afara lui;
 4.    Competenţă managerială (studii superioare în domeniul inginerie/juridic/economic; Viziune strategică; Luarea deciziei; Managementul personalului; Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al societăţii; Cunoştinţe privind bunele practici de guvernanţă corporativă);
 5.    Competenţă profesională (comunicare, organizare, coordonare şi control).

Dosarul de înscriere a candidaþilor se va depune la secretariatul societãþii în plic sigilat, având înscrisã menţiunea „Candidaturã pentru funcþia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. APÃ CANAL 2000 S.A.“, precum şi numele şi prenumele/numãr telefon/e-mail. Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun pânã la data de 15.06.2015, ora limitã de depunere 1630, la registratura S.C. APÃ CANAL 2000 S.A. din municipiul Piteşti,  B-dul. I.C. Brãtianu, nr. 24A, unde vor primi numãr de înregistrare şi data certã a depunerii.
   
Plicul va conţine următoarele documente:
 1.    Cerere de înscriere (anexa nr. 1);
 2.    Copie act de identitate;
 3.    Declaraţie pe propria răspundere referitoare la îndeplinirea condiţiilor de participare (anexa nr. 2);
 4.    Curriculum vitae în format Europass (anexa nr. 3);
 5.    Copii legalizate după actele de studii;
 6.    Copii după certificări, diplome, atestate ce aduc valoare postului;
 7.    Cazier judiciar;
 8.    Adeverinţă care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30 de zile anterior depunerii candidaturii de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 9.    Aviz psihologic pentru funcţia pentru care candidează;
 10.  Copie carnet de muncă sau documente doveditoare privind experienţa în activitatea de administrare/management, după caz, dovada numirii în calitate de Administrator/Manager, după caz;
 11.  Dovada pentru profitabilitatea societăţilor administrate/conduse din poziţie de management;
 12.  Declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi de a putea fi verificate informaţiile furnizate (anexa nr.4).
   
Anexele sunt disponibile pe site-ul S.C. APÃ CANAL 2000  S.A..
Evaluarea va consta în susþinerea unui interviu de selecþie şi a unei probe scrise pe marginea viziunii de administrare şi se va desfãşura pe parcursul a 2 zile, începând cu data de 30.06.2015, la sediul S.C. APÃ CANAL 2000 S.A. din municipiul Piteşti, strada Calea Craiovei, nr. 38, orele 1000. Perioada de evaluare va fi extinsã în funcţie de numãrul de candidaturi eligibile. Rezultate vor fi publicate pe site-ul S.C. APÃ CANAL 2000  S.A..

Comments

comments

DISTRIBUIȚI