Amendă de până la 500 de lei pentru cei ce întârzie depunerea Declaraţiei 200 la Fisc

În vederea îndeplinirii în bune condiţii a obligaţiilor declarative ce revin contribuabililor, ANAF reaminteşte  procedura şi termenul de depunere a formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”.

Declaraţia de venit pentru veniturile realizate în anul 2015 se depune până la data de 25 mai 2016.       

Cine are obligaţia depunerii  formularului 200  „Declaraţie  privind veniturile realizate din România” ?

Au obligaţia să depună declaraţia de venit contribuabilii care în anul 2015 au realizat:
– venituri din activităţi independente,
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
– venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real,
– venituri din piscicultuă şi silvicultură,
– câştig net anual/pierdere netă anuală generată de tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
– câştig net anual/pierdere netă anuală din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
– venituri din jocuri de noroc. Declaraţia se depune de către persoanele care realizează venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă, slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker, pentru care impozitul nu se reţine la sursă, şi se completează distinct  pentru perioada :13 februarie 2015 –・11 iunie 2015, 12 iunie 2015 –・31 decembrie 2015, cumulat pe fiecare organizator de jocuri de noroc.
– Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European care obţin venituri din activităţi independente din România şi optează pentru regularizarea impozitului în România.

Cine nu are obligaţia depunerii declaraţiei de venit?

Nu au obligaţia să depună declaraţia de venit contribuabilii care în anul 2015 au realizat:
– venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit (cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate);
– venituri din activităţi independente pentru care impozitul se reţine la sursă de către plătitorul de venit şi impunerea este finală potrivit opţiunii contribuabilului (venituri din drepturi de proprietate intelectuală; din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară);
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^4);
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplineau condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente (adică aveau mai puţin de 5 contracte de închiriere), pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final, cu următoarele excepţii, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei:
→  pentru situaţiile în care declaraţia de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
→  pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, dar nu rezilierea contractelor – în care chiria este exprimată în lei – în cursul anului; 
→  pentru situaţiile în care investiţiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. 
– venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60 din Codul fiscal;
–  venituri din investiţii de tipul dividendelor, dobânzilor, venituri din lichidarea unei persoane juridice, câştigul/pierderea generată din tranzacţiile cu părţi sociale şi valori mobiliare în cazul societăţilor închise;
–  venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
– venituri din pensii;
– venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, pentru care impunerea este finală;
– venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
– venituri din alte surse.

Cum se depune formularul 200 ?

Declaraţia de venit se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul :
– în  format  hârtie,  direct  la  registratura  organului  fiscal  sau  la  oficiul  poştal, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
– prin  mijloace  electronice  de  transmitere  la  distanţă, prin  utilizarea  serviciului
de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.
– on-line prin intemediul Spaţiului Privat Virtual de către persoanele fizice care sunt
înregistrate.

Unde se depune formularul 200 ?

Declaraţia de venit se depune la:
– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului
sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
– venituri  din  cedarea  folosinţei bunurilor din  derularea unui număr mai mare de 5
contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare,
altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare
cumpărare de valută la termen, pe bază de  contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la punctul anterior.

Nedepunerea declaraţiei la termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here