Administrația locală din Mioveni, condusă de primarul Georgescu, și-a prezentat bilanțul anului 2020

Conducerea Primăriei Mioveni a prezentat, marți, 22 decembrie, într-o conferinţă de presă, bilanţul instituției pentru anul în curs și proiectele pentru oraș.

Edilul din Mioveni a fost însoțit de secretarul oraşului, Ionuţ Badea, de directorul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Mioveni, Marius Lupu, de directorul Direcției de Investiții, Dezvoltare, Patriomoniu și Fonduri Europene, Dan Proca, de Arhitectul Șef al Primăriei Mioveni, Dan Popescu, de directorul SEDC Mioveni, Nicolae Tudose, de directorul Servicii Generale Mioveni, Alin Albu și de către managerul Spitalului Orașenesc Mioveni, Horia Trăilă.

Iată, în continuare, doar câteva din cifrele care înseamnă activitatea întregii instituții într-un an de zile:

1.CABINET PRIMAR

Nr. Audienţe primar:- 226 (din care 126 au fost ținute telefonic);

Nr. vizitatori unici pe site-ul Primăriei Mioveni: -14.496 ;

Nr. vizitatori pe site-ului www. emioveni.ro: – 46.795;

Nr. vizitatori pe paginile site-ului www. emioveni.ro: – 153.122;

Nr. utilizatori înregistrați cu cont platforma Mioveni City App: – 2777;

Nr. vizitatori site aplicație www.miovenicity.ro: – 24.625;

Nr. raportări primite pe Mioveni City App de la lansare: – 529 , din care soluționate: -522 (sesizările nesoluționate nu au făcut obiectul ariei de activitate a Primăriei Mioveni);

2.COMPARTIMENT REGISTRATURĂ – GHIŞEU UNIC

Nr. Adrese înregistrate: -33.479;

Nr. Adrese trimise prin poştă: – 10.365;

Nr. Înregistrări interne: -257;

3. SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI MIOVENI

Înregistrarea în Registrul Special în ordine cronologică a dispoziţiilor emise de Primarul oraşului Mioveni, în număr de – 1140;

Înregistrarea în Registrul Special în ordine cronologică a contractelor de arendă, în număr de -7;

Înregistrarea în Registrul special în ordine cronologică a Proiectelor de Hotărâre, în număr de 165(înainte de Alegerile Locale) și un număr de 31 (după Alegerile Locale);

Înregistrarea în Registrul special în ordine cronologică a hotărârilor aprobate de Consiliul Local al oraşului Mioveni, în număr de 162(înainte de Alegerile Locale) și 48(după Alegerile Locale);

Participarea la ședințele Consiliului Local al orașului Mioveni:

Înainte de Alegerile Locale – 15 ședințe publice ( 9 ședințe publice ordinare, 4 ședințe extraordinare, 2 ședințe de îndată);

După Alegerile Locale – 3 ședințe publice din care o ședință de investire, 1 ședință publică extraordinară și o ședință publică ordinară;

4.COMPARTIMENT RELAȚII PUBLICE

În vederea reflectării modului de derulare a activităţilor de informare publică la nivelul instituţiei, pe anul 2020, s-au înregistrat un număr de 14 solicitări de informaţii de interes public.

• Nu s-au primit reclamaţii administrative;

• Nu au fost cazuri de plângeri în instanţa de judecată;

În urma solicitărilor pe legea 544/2001, în anul 2020, nu s-a înregistrat nici o reclamaţie administrativă vizând nerespectarea legii 544/2001.

• Numărul proceselor verbale de afişare a fost de 144;

Numărul total al ştirilor şi comunicatelor transmise în perioada 01ianuarie – 15 decembrie 2020 este de aproximativ 600, iar cel al conferințelor de presă la nivel de instituție a fost de 3.

5. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

• 48 de cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu gaze naturale;

• 1 cereri prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu lemne ;

• 1 cerere prin care s-a solicitat încălzirea locuinţei cu energie electrică;

•11 cereri prin care s-a solicitat ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne conf. Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

• 650 de anchete sociale pentru persoane cu handicap, gradele grav, accentuat şi mediu;

•20 dosare noi prin care s-a solicitat alocaţie pentru sustinerea familiei;

•50 de dosare reevaluate lunar pentru menţinerea în plată a alocaţiei de susţinere;

•130 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarulor de alocaţie pentru susţinerea familiei;

•29 de anchete sociale solicitate de Poliţie;

•4 anchete sociale privind întocmirea dosarului pentru centre de plasament;

•11 anchete sociale privind reevaluarea situaţiilor familiale a copiilor aflați în plasament familial şi rezidential;

•12 cereri prin care s-a solicitat angajarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

•40 de cereri prin care s-a solicitat acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav;

•41 de dosare prin care se se acordă ajutor social cf. Legii 416/2001;

•120 de anchete sociale privind evaluarea beneficiarilor de ajutor social;

•341 de dosare prin care s-a solicitat alocaţii de stat;

• 610 dosare prin care s-a solicitat acordarea indemnizaţii de creştere copil;

• 4 anchete sociale privind evaluarea situaţiilor persoanelor adulte internate în centre medico-sociale private;

•3 cereri prin care s-a solicitat ajutor de inmormântare;

•10 cereri prin care s-a solicitat ajutor de urgentă;

•4 situaţii centralizatoare comunicate DGASPC Argeş privind copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;

•12 situaţii privind monitorizarea copiilor cu handicap transmise DGASPC Argeş;

•12 rapoarte statistice privind beneficiarii de ajutor social transmise AJPIS Argeş;

•5 rapoarte statistice privind subvenţia la gaze , transmise DISTRIGAZ;

• 5 rapoarte statistice privind subvenţia la energie electrică transmise CEZ VANZARE;

•25 de cereri prin care s-a solicitat emiterea dispoziţiilor de numire a unui curator şi curator special pentru minori şi adulți;

•75 de anchete sociale solicitate de Judecătorie ;

•290 de dispoziţii acordare beneficii sociale;

•11 anchete sociale solicitate de scoli pentru acordarea bursei sociale şi ,,bani de liceu”;

•50 de anchete sociale privind stabilirea drepturilor asistenţilor personali;

•170 de dosare instrumentate privind distribuirea de tablete elevilor înscrisi la școlile din Mioveni;

•50 de anchete sociale privind monitorizarea activității asistenților personali ;

•156 anchete sociale privind acordarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav;

•180 de rapoarte de vizită privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;

•180 rapoarte de monitorizare privind copiii cu grad de dizabilitate stabilit;

•2 rapoarte semestriale aprobate de către Consiliul Local Mioveni. transmise DGASPC privind activitatea asistenţilor personali.

•3 activitati din planul de educatie pentru sanatate, igiena si alimentatie, desfasurate impreuna cu asistentul medical comunitar;

• 2 campanii destinate prevenirii excluderii si marginalizarii cu adrtesabilitate si pe grupuri etnice minoritare;

•1 campanie de prevenire a violentei in scoli;

• 4 campanii de informare si mese rotunde destinate marcarii unor zile dedicate persoanei cu dizabilitati si prevenirii violentei domestice.

•FUNDAŢIA CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI

Nr. Beneficiari care au servit 2 mese în fiecare zi: -50 ;

Nr. Persoane vârstnice asistate la domiciliu: – 12 ;

Nr. beneficiari ai Centrului de Zi : – 15;

6.COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

Nr. Căsătorii efectuate:- 141 (comparativ cu anul 2019 când numărul acestora a fost de 275);

Nr. Decese înregistrate: -193 (comparativ cu anul 2019 când numărul acestora a fost de 107) ;

Transcriere certificate de naștere emise în străinătate – 14;

Nr. nou născuți – 255;

7.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANEI

Nr. Cărţi de identitate eliberate şi preschimbate: – 7178 (comparativ cu anul 2019 când numărul acestora a fost de 7836 ); ;

Nr. Cărţi de identitate provizorii:- 311(comparativ cu anul 2019 când numărul acestora a fost de 397); ;

Nr. Schimbări de domiciliu:- 1487(comparativ cu anul 2019 când numărul acestora a fost de 1681);

Nr. Vize de reşedinţă:- 683 (comparativ cu anul 20119 când numărul acestora a fost de 510).

8.COMPARTIMENT RESURSE UMANE

În anul 2020, au fost elaborate un număr de 700 dispoziţii privind domeniul Resurse Umane – salarizare şi organizare.

S-au elaborat documente specifice concretizate prin:

-126 de adrese privind răspunsurile la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

– 817 adeverinţe de salariat pentru angajaţii instituţiei;

– 13 rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâre către Consiliul Local, privind domeniul Resurse Umane;

– 31 de adeverințe de pensionare peste foștii salariați ai SC Regom Serv SA

S-au organizat 5 examene de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiei, pentru un număr de 15 salariați care au îndeplinit condițiile de promovare;

De asemenea, a fost organizat 1 concurs pentru ocuparea unui 1 post vacant din cadrul instituţiei, la care au participat un singur candidaţ;

9.COMPARTIMENT CONTABILITATE:

Valoarea B.V.C. pentru anul 2020: – 162.803,98 mii lei;

Valoarea Realizată:-121.756,52 mii lei;

Venituri proprii mii lei:-130.767,37 mii lei;

Valoarea Realizată: – 111.804,43 mii lei;

Sume defalcate din TVA:- 8.081,60 mii lei;

Valoare realizată:- 7.023,95 mii lei;

Valoarea investiţiilor:- 30.517, 01mii lei;

Valoarea Realizată:- 16.402.32mii lei.

Excedent: 0

10. COMPARTIMENT CONSTATARE, IMPUNERE, ÎNCASARE

Nr. Certificate de atestare fiscală: –2765 ;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe clădiri: -2076;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe terenuri: -2423 ;

Nr. Declaraţii de impunere privind bunurile impozabile pe autoturisme:- 2551;

Nr. Declarații de scoatere din evidența fiscală a clădirilor – 1.108 ;

Nr.de declarații de scoatere din evidența fiscală a terenurilor -1.942;

Nr de declarații de scoatere din evidența fiscală a mijloacelor de transport-3.457;

Nr.petiții depuse de personae fizice și juridice :-3.225;

Nr solicitări scutire de la plata impozitelor:-595;

Au fost emise 37.132 de chitanțe reprezentând taxe și impozite, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice;

11. COMPARTIMENTUL URMĂRIRE VENITURI

• În vederea încurajării plaților prin sistemul de plată on-line- SNEP au fost mediatizate anunțuri de îndrumare și s-au inregistrat un numar de 808 de plăți pentru suma totală de 231 851 lei .

• Au fost desfașurate activități pentru recuperarea impozitelor si taxelor pe proprietate ( clădiri, teren si mijloace de transport ), cât și a amenzilor contravenționale, după cum urmează :

1 . au fost emise un număr de 1801 somații pentru deschiderea dosarelor de executare silită în urma cărora a fost încasată suma de 702.800,44 lei ;

2. au fost înființate un număr de 286 popriri asupra veniturilor realizate si a disponibilităților banești în urma cărora a fost încasată suma de 99.001,34 lei;

În anul 2020 numărul actelor de executare a scăzut considerabil comparative cu anul anterior ca urmare a faptului că începând cu martie 2020 măsurile de executare silită au fost suspendate prin acte normative emise de govern.

• Au fost primite pentru punerea in executare un numar de 3172 titluri executorii ce constau în procese verbale de contraveție, din care s-a încasat suma de 924.686 lei.

În ceea ce priveste activitatea de munca în folosul comunitatii , sunt relevante următoarele aspecte :

1.Prin Serviciul de Probațiune au fost supravegheate un număr de 19 persoane din care au finalizat prestarea orelor stabilite un numar de 9 persoane ;

2.Pentru stingerea debitelor ce provin din amenzi contravenționale au fost supravegheate un număr de 8 persoane , iar pentru 1 caz s-a înaintat acțiune în vederea transformării orelor în amenzi ;

3.Au fost depuse la instanță 18 dosare pentru cazurile nou identificate ;

Pentru debitorii care nu au venituri și bunuri urmăribile a fost declarată starea de insolvabilitate . În acest sens au fost transferate în evidența separată un număr de 46 de dosare nou constituite. În acelasi timp a fost menținută starea de insolvabilitate pentru un număr de 133 debitori declarați insolvabili.

12.COMPARTIMENT URBANISM:

Nr. Adeverinţe de nomenclator stradal eliberate: – 469 (comparativ cu anul 2019 când numărul acestora a fost de 850);

Nr. Autorizaţii de construcţii: -298 (comparativ cu anul 2019 când numărul acestora a fost de 545);

Nr. Certificate de urbanism – 400(comparativ cu anul 2019 când numărul acestora a fost de 683).

Nr. Certificate de atestare a edificării construcției:-108;

Nr. adrese/ cereri soluționate:- 900;

13. COMPARTIMENT DEZVOLTARE LOCALĂ, RELAȚII INTERNAȚIONALE, MONITORIZARE SERVICII PUBLICE

În anul 2020 au fost întocmite și aplicate 3 proiecte pentru accesarea de fonduri europene prin două dintre Programele Operaționale adoptate pentru perioada de programare 2014 – 2020, astfel:

1. ”Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Argeș” prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19,”,,Obiectivul specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19”, ce vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS- CoV-2”, cu o valoare de 19.991.581,80 lei.

2. ”Echipamente IT pentru unitățile de învățământ din orașul Mioveni, în contextul crizei COVID 19” prin Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. Valoarea proiectului este de 4.321.199,37 lei.

3. ”Echipamente de protecție personală și dezinfectanți pentru unitățile de învățământ din orașul Mioveni” prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 – cu o valoare de 5.580.192,98 lei.

Primul proiect a fost câștigat și se află în implementare, celelalte două proiecte se află în evaluare și așteptăm cu nerăbdare rezultatul acesteia.

De asemenea au fost făcute toate demersurile și au fost obținute toate avizele de la instituțiile abilitate, precum și avizul Companiei Naționale de Investiții pentru realizarea obiectivului ”Pod peste Râul Argeșel, cartier Racovița – oraș Mioveni, între DN73D și DC 85, județul Argeș” în valoare de 33.082.177,98 lei.

• Centrul Național de Informare și Promovare Turistică

– Nr. vizitatori în CNIPT și care au participat la activitățile CNIPT Mioveni în 2020: aproximativ 330;

– Nr. vizitatori site www.cniptmioveni.ro în 2020: – 19672.

14. COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

În anul 2020 au fost realizate Achiziții Publice în valoare de 46.289.802,10 lei fără TVA, din care :

– un număr de 190 Achiziții Directe de produse, servicii și lucrări, în valoare de 8.922.691,96 lei fără TVA.

– s-a încheiat un număr de 10 contracte/acorduri cadru prin următoarele proceduri de atribuire: 7 Licitații Deschise, 2 Proceduri simplificate, 1 Procedură proprie, toate însumând 37.367.110,14 lei fără TVA (“Executare lucrări suplimentare la „SALA SPORTURILOR, oraș Mioveni,” pe perioada desfășurării șantierului aflat în derulare”, “Echipamente medicale, consumabile medicale și echipamente de protecție personală”, “Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Mioveni”, “Panou publicitar Led”, “Amenajare Cămin C – Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni”, “Servicii de pază și protecție pentru Spitalul Orășenesc Mioveni”).

15. COMPARTIMENT DE URMĂRIRE INVESTIŢII

S-au organizat recepţii la terminarea lucrărilor pentru un număr de 77 obiective de investiţii și 22 receptii finale.

Investitii finalizate :

Consolidare versant Str. Uzinei, oraș Mioveni;

Construire Corp Grădinița “Campionii” Mioveni;

Sistem de supraveghere video, cartier Făget, oraș Mioveni

Asfaltare Str. Iacobeștilor, cartier Făget, oraș Mioveni;

Extindere sistem de canalizare menajeră Str. Prunilor și Str. Perilor;

Extindere rețea de alimentare cu apă Str. Dinicu Golescu;

Stație de oxigen la Spitalul Orășenesc Mioveni;

Amenajare parcare Spital Orășenesc Mioveni;

Iluminat public parcare Spital Orășenesc Mioveni;

Amenajare loc de joacă zona Bl. H36, oraș Mioveni;

Sens giratoriu intersecție str. Colibași și DN73D, oraș Mioveni.

Investiții în derulare :

Sala Sporturilor, oraș Mioveni;

Extindere rețea gaze naturale cartier Clucereasa, oraș Mioveni;

Amenajare Cămin C, oraș Mioveni;

Sistematizare curte Catedrală, oraș Mioveni;

Asfaltare Aleea Marin Sorescu, oraș Mioveni;

Extindere rețea de canalizare menajeră Str. Dinicu Golescu, oraș Mioveni.

Proiecte de viitor :

Acoperiș Tribună Stadion Orășenesc Mioveni;

Amenajare zonă de agrement cu lac piscicol, cartier Clucereasa oraș Mioveni;

Garaj Detașamentul de Pompieri, oraș Mioveni;

Extindere rețea de canalizare menajeră str. Munteniei, oraș Mioveni;

Asfaltare str. Egalității (Tronson I), oraș Mioveni;

Asfaltare str. Părăști, oraș Mioveni;

Modernizare Piața Dacia, oraș Mioveni;

Grădiniță modulară, cartier Racovița, oraș Mioveni;

Modernizare Baza de agrement Bemo, oraș Mioveni;

Modernizare trotuare B-dul Dacia, oraș Mioveni;

Construire parcare supraetajată zona bl. V2B, oraș Mioveni

16. COMPARTIMENT PATRIMONIU
Nr. cărți funciare noi – 25;

Nr. actualizări cărți funciare – 3;

Nr. acte adiționale contracte de închiriere – 18;

Nr. acorduri pentru ocuparea temporară a domeniului public: – 41;

Nr. avize obținute în vederea autorizării lucrărilor de investiții de pe raza orașului – 65;

Nr. autorizații de construire obținute – 13;

Nr. proceduri de atribuire a contractelor de închiriere – 7;

Nr. proceduri de atribuire a contractelor de concesiune – 2;

Nr. acte adiționale contracte de concesiune – 6;

Nr. acte adiționale contracte de administrare /folosință – 4;

Nr. autorizații de securitate la incendiu – 3 (Spital Orășenesc, Bazin de înot didactic, Corp B -Grădinița Campionii) ;

Nr. proceduri de preluare drumuri – 5;

Lucrări finalizate în anul 2020:

Înființare sistem distribuție gaze naturale în satul Clucereasa

1.964.678,10 lei cu tva

Extindere conductă gaze naturale pe strada Nicolae Racoviceanu – un tronson

8.634,64 lei cu TVA

Extindere conductă gaze naturale pe strada Dinicu Golescu – tronson II

55.323,31 lei cu TVA

Extindere conductă gaze naturale pe strada Sold.Ungureanu Nicolae

59.821,30 lei cu TVA

Extindere conductă gaze naturale pe strada Argeselului

64.978,76 lei cu TVA

Extindere conductă gaze naturale pe Strada Dealul Bisericii ( B-dul Dacia)

65.972,41 lei cu tva

Lucrări demarate în anul 2020

Extindere retea JT în vederea alimentării cu energie electrică abonati casnici Calea Boteni

239.290,50 lei cu TVA

17.COMPARTIMENT FOND FUNCIAR

Nr. de cereri primite :- 3636 ;

Nr. adeverinţe de rol agricol: –3245;

Nr.de cereri pe probleme de fond funciar: –215 ;

Nr.de adrese de la alte instituţii: – 120 ;

Nr. de atestate de producător: – 19 ;

Nr.de carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol: –19;.

Nr. situaţii statistice: –9 .

18. COMPARTIMENTUL CORP CONTROL

•Au fost întocmite un nr. de 82 Note de Constatare la petiţii, sesizări, cereri transmise de către terţi către instituţie;

•Au fost întocmite un nr. de 3 procese verbale de Constatare și Sancționare a contravențiilor ( 6 /legea 50/1990 , în cuantum de 7000 lei și avertismente în baza Legii nr.145/2014 și OUG nr.99/2000;

•Au fost verificate un număr de 169 de sesizări primite de la cetățeni și emise răspunsuri la adrese în termenul prevăzut de lege ;

•Au fost întocmite un nr.de 203 răspunsuri și adrese către institutii ;

•Au fost întocmite un nr de 142 răspunsuri și adrese către persoane juridice;

•Au fost eliberate un număr de 424 acorduri de funcționare și vizate 58 de autorizații de alimentație publică

19. COMPARTIMENT MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE PRELUATE

•În cadrul cabinetelor medicale școlare au fost efectuate un număr de 8263 de consultații;

•S-au efectuat 170 de consultații stomatologice;

• S-au efectuat 125 de teme de educație sanitară pentru sănătate au fost susținute de către cadrele medicale școlare ;

Situație internări Spitalul orășenesc Mioveni (ianuarie- 20 decembrie 2020):

Spitalizare continuă:-4202;

Spitalizare CPU:11.677;

Spitalizare de zi:-512;

Ambulatoriu:-6505;

Compartiment Boli Infecțioase: -948.

20. COMPARTIMENT CONTRACTE, AVIZE ŞI ACORDURI

Nr. Acorduri de funcţionare :-424;

Nr. Eliberare autorizaţii pentru activitatea de alimentaţie publică: -58.

21. COMPARTIMENTUL SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

În cursul anului 2020 au avut loc intervenţii ale grupelor SVSU Mioveni după cum urmează:

a) Intervenţii la incendii:

– incendii culturi agricole şi mirişti –9 ;

b) Intervenţii la inundaţii:

– 2 gospodării cetăţeneşti;

S-au eliberat 9 permise de lucru cu foc deschis pentru arderea resturilor vegetale şi verificarea respectării măsurilor stabilite în aceste permise.

22.COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ

Pe linia Protecţiei Civile în anul 2020, la nivelul oraşului Mioveni, au fost executate acţiuni de limitare şi înlaturare a efectelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren datorită ploiilor torenţiale şi a scurgerii de pe versanţi în toate cart. Mioveni, Colibaşi, Racoviţa, Făget şi Clucereasa.

23.POLIŢIA LOCALĂ MIOVENI

Persoane legitimate: -7276;

Persoane avertizate în scris :-545;

Persoane sancţionate contravenţional cu amendă : -344;

Suma totală de amenzi pe anul 2020 :- 183.890 lei;

S-au rezolvat un număr de 89 sesizări scrise, 965 de sesizări telefonice şi 512 sesizări primite de la dispeceratul Camere Video, răspunsurile fiind trimise în termen către petiţionari şi sesizările telefonice fiind rezolvate în timp optim prin intervenţia rapidă a poliţiştilor locali.

24. DISPECERAT SUPRAVEGHERE CAMERE VIDEO

În cursul anului 2020, prin intermediul camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, amplasate în orașul Mioveni au fost constatate de către operatorii-dispeceri un număr de 2438 fapte (1071 sesizări, 823 solicitări telefonice, 78 solicitări pentru stocare imagini, 10 adrese pentru conservare imagini, 289 cereri de vizionare, 30 sesizări către Serviciul RCS-RDS si 137 sesizări către Serviciul pentru Situații de Urgență Mioveni) care au fost direcționate echipajelor mobile ale Poliției Române și celor ale Poliției Locale și au fost aplicate măsuri legale, atenționări verbale precum și sancțiuni contravenționale.

Printr-un număr de 105 Ordonanțe și răspunsuri, au fost solicitate și puse la dispoziția organelor de cercetare ale Poliției Române, Poliției Municipiului Câmpulung, Judecătoriei Pitești, Inspectoratului Județean Argeș și Poliției Locale, filmări prin intermediul camerelor video ale Sistemului de Supraveghere, soluționarea acestora efectuându-se cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului(UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, fiind furnizate un număr de 57 (CD-uri + DVD-uri) și 22 capturi-foto.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here