Ultimul 1 Mai muncitoresc, sărbătorit în stilul Partidului Comunist Român, a fost cel din 1989

Ultimul 1 Mai muncitoresc, sărbătorit în stilul Partidului Comunist Român, a fost cel din 1989. Conform oficiosului local „Secera şi Ciocanul“, ziarul Comitetului judeţean al PCR, muncitorii argeşeni „Mobilizați de însuflețitoarele chemării de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din întreprinderile și unitățile economice argeșene, își intensifică eforturile în aceste zile pentru a întâmpina ziua de 1 Mai cu noi și remarcabile fapte de muncă.”

INTEPRINDEREA MINIERĂ CÎMPULUNG. Colectivul de oameni ai muncii de aici prelimină ca, pe cele patru luni din acest an să extragă peste prevederi circa 42 500 tone cărbune.

INTEPRINDEREA DE MOTOARE ELECTRICE PITEȘTI. Planul la export, pe cele 4 luni a.c., a fost realizat cu mult înainte de termen, astfel că la 1 Mai acest colectiv se prezintă cu o depășire de peste 16 miloane de lei livrări suplimentare către partenerii externi.

COMBINATUL PETRO-CHIMIC PITEȘTI. În peroada 1 ianuarie – 20 aprilie, de la C.P.P. au fost livrate peste prevederi economiei naționale însemnate cantițăți  de etilenă – 1000 tone, propilenă – 1000 tene, benzen – 500 tone, oxid de etilenă – 400 tone, alcool etilic – 400 tone, polietilene de mică și mare densitate – 500 tone etc.

INTEPRINDEREA DE PORȚELAN MENAJ CURTEA DE ARGEȘ. Pe primul trimestru și primele două decate din aprilie, oamenii muncii de aici au livrat partenerilor externi și interni structura sortimentală prevăzută în plan, obținînd un spor de 1,5 milioane lei la producția marfă și un plus de 991 lei pe om al muncii la productivitate.

COMBINATUL DE PRELUCRARE A LEMNULUI PITEȘTI. Aici pe primele 4 luni a.c. la producția marfă se prelimină un plus de 3.5 milioane lei, la producția netă – 101 la sută, la productivitatea muncii – 101,6 la sută, precum și importante depășiri la producția fizică: tanin – 15 t, furfurol – 20 t, furnire estetice – 40 000 mp., făină de lemn – 150 t, placaj, PFL mobilă și mic mobilier.

INTEPRINDEREA TRANSPORTURI AUTO ARGEȘ. Planul de transport estimat în tone transportate, pe primele 4 luni ale anului, a fost îndeplinit cu 22 de zile mai devreme, iar pînă la sfîrșitul lunii se estimează o depășire de 1,1 miloane tone. Îndicatorul călători/km. se realizează cu trei zile mai devreme, iar veniturile brute vor fi depășite cu aproximativ 2 milioane lei.

Sărbătoarea muncii, a eroismului muncitoresc

Acum, în preajma lui Florar, cînd ninge mirific cu flori și pomii își înalță viitorul rod spre soare iar grîul a devenit foșnetul tainic am cîmpiei, bucurie a muncii împlinite, sub cerul curat și înat al patriei, de Armindeni ne pregătim să săbătorim 50 de ani de la acea, grandioasă manifestare antifascistă și antirăzboinică a muncitorimii romăne de la 1 Mai 1939 și 100 de ani de la declararea, în 1889, la Congresul de construire a Internaționalei a II-a, a zilei de 1 Mai ca zi a unității și a frăției muncitorilor de pretutindeni, a luptei împotriva asupririi, pentru o viață liberă și demnă.

1 Mai – Ziua Muncii. Mișcarea muncitorească de la noi se înscrie printre fondatorii acestei mărețe sărbători revoluționare, ca expresie a rădăcinilor istorice adînci ale clasei muncitoare în realitățile naționale ca mărturie a implicării în viața societății romînești, a angajării ei profunde în implinirea idealelurilor, a aspirațiilor poporului nostru, a solidarității ei cu toate forțele revoluționare, progresiste și democratice de pretutindeni.
” Privite în timp – sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu- manifestările muncitorești prilejuite an de an în țara noatră, de sărbătorirea zilei de 1 mai jalonează însăși istoria bogată și eroică a proletariatului român, drumul pe care l-a străbătut, de la începuturile organizării sale, pînă la victoria revoluției socialiste și edificarea cu succes a noii orînduiri în Romînia. Obiectivele politice și lozincile sub semnul cărora s-a desfășurat la noi, an de an, sărbătorirea zilei de 1 Mai au relevat rolul istric al clasei muncitoare, în unirea forțelor înaintate ale societății în lupta pentru libertate, democrație, independență și suveranitate națională, pentru progresul economico-social al patriei”.

O sută de ani sînt nu numai o atestare a vechimii mișcării noastre muncitorești, ci și dovezi, mereu mai puternice, mai ample și mai convingătoare, ale atașamentului ei nestrămutat la idealurile socialiste ale cobativității revoluționare a muncitorimii romîne, care, și de ziua de 1 Mai, a înscris pagini glorioase de luptă, fapte nepieritoare întru devenirea patriei noastre.
La loc de cinste în această generoasă cronică de lupte și izbînzi a zilei de 1 Mai se înscrie și marea manifestație patriotică, antifascistă și antirăzboinică din Capitală de la 1 Mai 1939. Ea a constituit momentul de vîrf al acțiunilor organizate de Partidul Comunist Român în acea perioadă, pe baza unității…….

Poem în Mai

E iar în suflet sărbătoare,
e iar sărbătoare și în gînd:
slăvim o clasă muncitoare
spre comunism înaintînd.

Frumos se-adună slova-n versuri
de 1 Mai muncitoresc,
cînd noi izbîndi și înțelesuri
prin munca noastră înfloresc.

E-n toate un prinos de floare,
cum primăvara poate ști,
în dărnicia-i uimitoare,
a pune-n fiecare zi.

De 1 Mai, cînd numai soare
se-aude clar în imn curgînd,
slăvim toți clasa muncitoare
spre comunism înaintînd.

DAN ROTARU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here