Unitatea Militară 02405 Piteşti scoate la concurs patru posturi de economist şi trei posturi de contabil.

Unitatea Militară 02405 Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuţie, temporar vacante, astfel:
– patru posturi „economist gradul  II” studii universitare acreditate cu licenţă în domeniul finanţe-contabilitate, cu o vechime în muncă şi în domeniul fmanciar-contabil de minimum 6 luni;
– trei posturi „contabil tr. II” studii medii cu diplomă de bacalaureat, cursuri de specializare în domeniul economic, cu o vechime în muncă şi în domeniul economic de minimum 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 17 octombrie 2016, ora 12.00: data limită de depunere a dosarelor;
– 26 octombrie 2016, ora 10:30: proba scrisă;
– 1 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 02405 Piteşti, Str. Trivale, Aleea Poarta Eroilor nr. 4, Județul Argeș, telefon: 0248/223.477, interior 158, 126.

Comments

comments