Angajări la Unitatea Militară 02405 Piteşti. Se caută economişti şi contabili

6,603 views

Unitatea Militară 02405 Piteşti scoate la concurs patru posturi de economist şi trei posturi de contabil.

Unitatea Militară 02405 Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuţie, temporar vacante, astfel:
– patru posturi „economist gradul  II” studii universitare acreditate cu licenţă în domeniul finanţe-contabilitate, cu o vechime în muncă şi în domeniul fmanciar-contabil de minimum 6 luni;
– trei posturi „contabil tr. II” studii medii cu diplomă de bacalaureat, cursuri de specializare în domeniul economic, cu o vechime în muncă şi în domeniul economic de minimum 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 17 octombrie 2016, ora 12.00: data limită de depunere a dosarelor;
– 26 octombrie 2016, ora 10:30: proba scrisă;
– 1 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 02405 Piteşti, Str. Trivale, Aleea Poarta Eroilor nr. 4, Județul Argeș, telefon: 0248/223.477, interior 158, 126.

Comments

comments